Drukuj
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - Część B
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
 - Wyłożenie do publicznego wglądu

 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część B

Prognoza odziaływania na środowisko

Prognoza odziaływania na środowisko - oświadczenie autora