Drukuj
  STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA 2022 ROK

 

Wpłat podatku można dokonać

na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie:


 
BANK PEKAO S.A. o/Nowy Sącz
Nr rachunku:

 
90 1240 4748 1111 0000 4873 9140


 

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych
z tytułu podatków lokalnych w formie
internetowego przelewu bankowego
.

 


 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

Stawki podatku od nieruchomości:

 • Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,98 zł od 1m2 powierzchni,

  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno–retencyjne lub elektrowni wodnych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,

  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m2 powierzchni

 • Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych - 0,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

 • Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie internetowego przelewu bankowego.

 

Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone:

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

 

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):

 

PDFDane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
PDFDane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
 

PDFDane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
PDFDane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
PDFDane pozostałych podatników (ZIN-3)

 

 


 

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

 

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty związane z działalnością:

 1. służącą obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,

 2. oświatowo – wychowawczą, sportową i kulturalną.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (szopy, stodoły) wykorzystywane na cele rolnicze.

 

Rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

 


 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

do góry

 

 

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie internetowego przelewu bankowego.

 

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone Uchwała Nr L/295/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

 

 


 

PODATEK ROLNY

do góry

 

Stawka podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych w 2022 roku wynosi 122,00 zł z 1 ha przeliczeniowego;

 • natomiast dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 244,00 zł z 1 ha.

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie internetowego przelewu bankowego.

 

 

 


 

PODATEK LEŚNY

do góry

 

 

Wysokość podatku leśnego zależy od średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 212,26 za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS).

 
Stawka podatku leśnego w 2022 roku wynosi 46,6972 zł z 1 ha.

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie internetowego przelewu bankowego.

 

 


 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

do góry

 1. Roczna stawka opłaty od posiadania każdego psa wynosi 50,00 zł.

 2. Od opłaty zwalnia się:

  • posiadanie psów trwale oznakowanych elektronicznym systemem identyfikacji (czipem),

  • posiadanie psów w hodowlach zarejestrowanych w związkach kynologicznych.

 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych z tytułu podatków lokalnych w formie internetowego przelewu bankowego.

 

 WZORY DOKUMENTÓW PODATKOWYCH

do góry

 

 

Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
Program ten można pobrać tutaj
Pobierz program Acrobat Reader.