strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-11 Sobota, Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.16 - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - stanowisko pomocnicze - starszy wychowawca-koordynator w wymiarze 3/4 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ogłasza rekrutację na  stanowisko pomocnicze –starszy wychowawca-koordynator w wymiarze 3/4 etatu w Świetlicy Środowiskowej.
 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe:

 • na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
   
  lub 
   
 • na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
   
  albo
   
 • na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
   
  albo
   
 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   

b) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej,  tzn. że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 

c) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.
 

Wymagania dodatkowe:

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 

b) posiadać zdolności animacyjne,

 

c) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

 

d) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje niepełny wymiar czasu pracy (3/4 etatu) w godzinach pracy placówki, w szczególności w godzinach popołudniowych 14-20, w dni wolne od nauki w godzinach dopołudniowych 9-15:

a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 

b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 

c) współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 

d) planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,
 

e) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,
 

f) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,
 

g) zarządzanie i kierowanie pracą Świetlicy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 

h) organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad pozostałym personelem Świetlicy oraz koordynowanie pracą wolontariuszy, praktykantów, stażystów,
 

j) sprawowanie nadzoru nad mieniem placówki, 
 

k)dokonywanie zakupów na rzecz Świetlicy oraz właściwe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Świetlicy.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy w godzinach popołudniowych, w okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi w godzinach dopołudniowych,
 

b) miejsce pracy: budynek Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul.Niepodległości 11, stanowisko pracy mieści się na poziomie – 1,
 

c) praca w pomieszczeniach świetlicy, na boisku przy budynku oraz na terenie miasta i poza nim,
 

d) praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą w świetlicy z rodzin podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,
 

e) praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,
 

f) praca może przebiegać w zmożonym hałasie i warunkach stresowych.

 

Wymagane dokumenty – wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony

 

 1. list motywacyjny,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
  • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • klauzula zgody stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 5. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty, które kandydat może złożyć dodatkowo:

 1. życiorys (CV),
 2. opinie, referencje,
 3. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia.

 

Miejsce i termin składania dokumentów.

 

Oferty można składać w sekretariacie pokój nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres poczty email: mops_bukowno@poczta.onet.pl lub na skrzynkę podawczą ePUAP: /mops_bukowno/skrytka  

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 22.10.2019 r.  Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/6421230 Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka – www.bukowno.naszops.pl.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm).

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania oferty, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę od dnia 1 grudnia 2019r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"

 

oraz

 

"Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej przetwarzania  danych osobowych. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe".

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik

 

Bukowno, 03.10.2019r.

 

 

Załączniki:

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2988884


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube