strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-04-06 Pon., Imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.02.26 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ruroci±gu produktowego Boronów - Trzebinia".

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ¦RODOWISKA W KATOWICACH

 

WOO¦.420.119.2019.AS5.37

z 25 lutego 2020

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Katowicach informuje:

1) strony postępowania, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r.  o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), że 24.02.2020 r. została wydana decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ruroci±gu produktowego o ¶rednicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastruktur± towarzysz±c±" o znaku WOO¦.420.119.2019.AS5.36.

 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska za po¶rednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynno¶ć ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wył±cznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora ¶wiadcz±cego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

 

W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. 

 

Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony ¦rodowiska w Katowicach o¶wiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatni± ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art.  49 b Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mog± wyst±pić z wnioskiem do tut. organu o udostępnienie odpisu decyzji wskazuj±c sposób i formę udostępnienia.

 

2) wszystkich zainteresowanych, na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko, o możliwo¶ci zapoznania się z tre¶ci± ww. decyzji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony ¦rodowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 316, w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 4206804.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2931187


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube