strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-09 Niedziela, Imieniny: Klary, Romana, Rozyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.07.10 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE 
ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

 

 

1.  Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite magisterskie,
b) kierunek: ochrona środowiska, i jej pokrewne (z uwzględnieniem nauk przyrodniczych), inżynieria środowiska, prawo,
c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) znajomość przepisów prawa z zakresu:
- Ustawy Prawo ochrony środowiska,
- Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- Ustawy Prawo wodne,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Ustawy o samorządzie gminnym,
- Ustawy o pracownikach samorządowych,
- Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt,
f) umiejętność interpretacji w/w przepisów,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 

2.  Dodatkowo preferowane:

a)  minimum rok pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowiskach z zakresu ochrony środowiska.

3.  Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

c) odporność na stres,

d) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,

e) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa interesantów i udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa (bezpośrednio i przez telefon),
b) realizacja i monitorowanie zadań określonych w „Programie ochrony środowiska dla Miasta Bukowno” oraz zadań określonych w innych dokumentach strategicznych dotyczących ochrony środowiska,
c) przygotowywanie materiałów do Raportów z wykonania zadań określonych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Bukowno oraz do corocznych Raportów o stanie gminy,
d) realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności:
- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie swojego przydziału czynności,
- prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
e) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego, w szczególności:
- ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- współpraca w zakresie przeglądów obszarów i granic aglomeracji,
- prowadzenie postępowań dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie,
f) egzekwowanie obowiązku odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz kontrola zbiorników bezodpływowych,
g) edukacja ekologiczna i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
h) przeprowadzanie kontroli (planowych) przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli i współpraca z organami ochrony środowiska,
i) prowadzenie spraw interwencyjnych w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska,
j) przygotowywanie dokumentacji statystycznej, sporządzanie okresowych sprawozdań, przygotowywanie dokumentów do archiwum
.

 

5.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze,
b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16,  wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych – pochylnia, schodołaz,
c) praca w pozycji siedzącej,
d) praca w terenie,
e) praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych,
f) warunki szkodliwe nie występują.

 

6.  Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie, 
d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
i)  oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:

 

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 24.07.2020 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.

 
Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 4,08 %
.

 

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski

 
 

 

 

 Pliki do pobrania:


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3014848


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube