strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Zima w Bukownie (foto. Tomasz Mol)
2023-01-29 Niedziela, Imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2022.10.14 - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bukowno, położonej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie.

 

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bukowno, położonej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie, obręb ewidencyjny Wodąca, składającej się z działek o numerach: 268/10 o pow. 0,0891 ha (KR1O/00042753/3), 269/13 o pow. 0,0983 ha (KR1O/00042753/3), 270/10 o pow. 0,0884 ha (KR1O/00042753/3), 271/9 o pow. 0,1384 ha (KR1O/00042753/3), 273/18 o pow. 0,1365 ha (KR1O/00042753/3), 272/9 o pow. 0,1355 ha (KR1O/00042300/3), o łącznej pow. 0,6862 ha.

 

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Leży w terenie oznaczonym w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C symbolem 8P2 – tereny obiektów produkcyjnych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, porośnięta jest nielicznymi samosiejkami. Usunięcie znajdujących się na nieruchomości drzew może nastąpić w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Na nieruchomości występują różnice rzędnych terenu. Od wschodniej strony do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: wodociągowy i kanalizacji sanitarnej. Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się 13.09.2022 r.

 

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 16.12.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza netto: 539 400,00 zł.

 

2. W ww. przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości 100 000,00 zł, w terminie do 12.12.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bukownie).

 

3. Cena uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiona, Burmistrz Miasta Bukowno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

7. Burmistrz Miasta Bukowno może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

8. Burmistrz Miasta Bukowno zastrzega, że ww. przetarg może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Burmistrz Miasta Bukowno zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Bukownie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie www.umbukowno.pl, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć oraz wyznaczy termin na dostarczenie danych i dokumentów niezbędnych do identyfikacji uczestników przetargu i do przeprowadzenia przetargu.

 

9. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przeprowadzenia ww. przetargu należy zapoznać się  przed terminem przetargu w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i nr 20), tel. 32 626 18 48,  32 626 18 55 oraz na stronie internetowej www.umbukowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

  

 

Dokumenty  przetargowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
  

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,2175557,zarzadzenie-nr-18132022-burmistrza-miasta-bukowno-z-dnia-07102022-r-w-sprawie-ogloszenia-trzeciego-p.html

 

 

 


Drukuj

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Podatki Lokalne 2023

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...


 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3586438

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube