strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-19 Niedziela, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.08.07 - Stypendia szkolne dla uczniów

 

STYPENDIA  SZKOLNE 

DLA  UCZNIÓW

 

 

Do 15 wrze¶nia br., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 paĽdziernika br., należy pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 

 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
   
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych o¶rodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowi±zku  nauki.
   
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadaj±cych uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  – do czasu ukończenia realizacji obowi±zku  nauki.

 

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta Bukowno znajduj±cy się w trudnej   sytuacji materialnej, wynikaj±cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególno¶ci gdy w rodzinie występuje:

bezrobocie, niepełnosprawno¶ć, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietno¶ć, brak umiejętno¶ci wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wyst±piło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysoko¶ć dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniaj±ca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto, (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póĽn. zm.).

 

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • rodzic/ prawny opiekun,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.
   

Termin składania wniosków:

 • do 15 wrze¶nia 2020 r. dla uczniów szkół,
 • do 15 paĽdziernika 2020 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkaj± na terenie Miasta Bukowno.

 

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać w Referacie O¶wiaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie (pokój nr 13) i złożyć w Elektronicznym Biurze Podawczym (parter, pok. Nr 2).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
32 626 18 28.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314705


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube