Drukuj
  Poradnik petenta

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu
lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu: PEKAO SA O/Bukowno 

Nr 90 1240 4748 1111 0000 4873 9140
   

Opłatę za udostepnienie danych osobowych należy uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek urzędu: PEKAO SA O/Bukowno

Nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 

 

 


KARTY USŁUG Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Układ tematyczny:

 1. Meldunki
   
 2. Dowód osobisty
   
 3. Wybory
   
 4. Działalność gospodarcza
   
 5. Udostępnianie danych
   
 6. Urząd Stanu Cywilnego
   
 7. Sprawy geodezyjne
   
 8. Architektura
   
 9. Zajęcie pasa drogowego
   
 10. Podatki lokalne
   
 11. Ochrona środowiska i rolnictwo
   
 12. Lokale komunalne, dodatki mieszkaniowe
   
 13. Pomoc socjalna

 

Meldunki:

 

W związku ze zmianą przepisów prawnych nowe wzory formularzy i wniosków są w trakcie przygotowania i będą zamieszczone w najbliższym czasie - zamieszczone poniżej odnośniki obecnie są NIAKTYWNE.

 • SO-01: Zameldowanie na pobyt stały 
 • SO-02: Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej dwóch miesięcy
 • SO-03: Wymeldowanie z pobytu stałego
 • SO-04: Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
 • SO-05: Wymeldowanie z pobytu stałego na wniosek 


Dowód osobisty:

W związku ze zmianą przepisów prawnych nowe wzory formularzy i wniosków są w trakcie przygotowania i będą zamieszczone w najbliższym czasie - zamieszczone poniżej odnośniki obecnie są NIAKTYWNE.

 • SO-06: Wydanie dowodu osobistego 
 • SO-07: Zaświadczenie z akt dowodów osobistych

Wybory:

Działalność gospodarcza:

Udostępnianie danych:

Urząd Stanu Cywilnego:

 • USC-01: Rejestracja urodzenia
 • USC-02: Zawieranie małżeństw
 • USC-03: Sporządzanie aktów zgonu
 • USC-04: Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego. Odpisy zupełne i skrócone aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu 
 • USC-05: Sprostowanie aktu stanu cywilnego 
 • USC-06: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego 
 • USC-07: Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • USC-08: Umiejscowienie aktu stanu cywilnego, sporządzonego za granicą w polskich księgach stanu cywilnego - transkrypcja aktu 
 • USC-09: Odtwarzanie treści aktu cywilnego sporządzonego za granicą
 • USC-10: Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego na obszarze Polski w jej obecnych granicach
 • USC-11: Uzupełnianie aktu stanu cywilnego 
 • USC-12: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • USC-13: Uznanie dziecka
 • USC-14: Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu oczekiwania


Sprawy geodezyjne:

Architektura:

Zajęcie pasa drogowego:

Podatki lokalne:

Ochrona środowiska i rolnictwo:

Lokale komunalne, dodatki mieszkaniowe:

Pomoc socjalna: