strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-10-01 Sobota, Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.08.24 - Stypendia szkolne dla uczniów

 

STYPENDIA  SZKOLNE 

DLA  UCZNIÓW

 

 

Do 15 września br., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października br., należy pobrać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) przysługuje:

 

• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 
• Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku  nauki.
 
• Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku  nauki.

 

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta Bukowno znajdujący się w trudnej   sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto, (art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876 r. ze zm.)

 

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 

• rodzic/ prawny opiekun,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły.

 

Termin składania wniosków:

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami  potwierdzającymi uzyskany dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć w terminie:

 
• do 15 września 2021 r. dla uczniów szkół,
do 15 października 2021 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty do stypendium szkolnego:

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 
• zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich pełnoletnich  członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym , osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
• dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp,          w przypadku utraty dochodu
• zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy , osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;
• zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS  – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu) w przypadku pobierania renty/emerytury,
• kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
• kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
• w przypadku działalności gospodarczej :zasady ogólne -  oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy  i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;  karta podatkowa: zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS,  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
• oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
• oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

 

Każde oświadczenie odręcznie napisane przez Wnioskodawcę musi posiadać klauzulę: "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 

• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Bukowno.

 

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie (pokój nr 13) i złożyć w Elektronicznym Biurze Podawczym (parter, pok. Nr 2).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
32 626 18 28.

 

 


Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3534132

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube